Мобилен навигатор bg112.com Новини Политика Спорт Счетоводство Регионални 

Мобилен навигатор bg112.com


Уважаеми посетители, Вече може да използвате тази заглавна страница и на Вашият мобилен телефон или таблет
Вече може да свалите и мобилно приложение за Android от секция Download на менюто
Български счетоводител - бюлетин

2018-11-16 00:00:00

Новини НАП
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

Над 28 милиона касови бележки са регистрирани до този момент за участие в надпреварата за 50 000 лв., голямата награда във втория сезон на Лотарията с касови бележки на НАП. Фискалните бонове, записани в играта до сега, са на обща стойност 388 млн. лв., а средно един участник регистрира по около 370 касови бележки. Тегленето на голямата награда ще бъде на 10 декември 2018 г., малко преди 9,00 ч., на живо в ефира на bTV.

Лотарията с касови бележки доби популярност и в социалната мрежа Фейсбук. Там страницата на играта - https://www.facebook.com/kasovbon, има близо 5800 последователи и 5350 харесвания от регистрирани потребители. Над ¼ от феновете на Лотарията във Фейсбук са от столицата, а 75% - са жени.

Следващата седмична награда ще бъде изтеглена на 19 ноември в сутрешния блок на bTV, малко преди 9,00 ч. Късметлията ще получи чисто нов лаптоп с впечатляващи показатели.

В данъчната лотария имат право да участват всички български граждани, които са навършили 14 години и регистрират фискалните си бонове в интернет, на специално създадения за целта сайт – www.kasovbon.bg. Както и през предходния сезон, данните, които трябва да бъдат въведени за участие, са стойността на покупката, датата и часа, в който е издадена касовата бележка. Няма ограничения за минимална или максимална стойност на покупките, допълват от НАП.


Copyright НАП


2018-11-16 00:00:00

Новини НАП
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

Служители на ГДНП, НАП и ИАА проведоха съвместна проверка

В две автошколи в Пловдив и в Пазарджик са констатирани нарушения след операция, проведена 13 и 14 ноември от служители от "Икономическа полиция", ГДНП, Национална агенция за приходите и Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

В проверена в Пловдив автошкола са установени пропуски при отчитането на приходите , за което е съставен протокол.

При проверка на друг учебен център за подготовка на водачи в град Пазарджик служителите на ГДНП и ИАА са установили, че дружеството е издало допълнителни картони на кандидат-курсистите, преместени от друга автошкола, което е в разрез с установените методологически изисквания.


Copyright НАП


2018-11-16 20:57:00

ДФЗ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

 

ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция обявява прием на заявления за плащане по мярка 14„Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. за кандидатите, подали заявления за подпомагане през 2017 година. Приемът се отваря със Заповед № 03-РД/4786 от 16 ноември 2018 г. на изпълнителния директор на ДФЗ – РА. Заявките за плащане ще се приемат от 30 ноември до 31 декември 2018 г. в областните дирекции на институцията.

В рамките на обявеният прием, земеделските стопани могат да увеличават броя на животните, одобрени за подпомагане с първото заявление, при подаване на заявка за плащане, без да поемат нов ангажимент, ако увеличението е с не повече от 10 на сто от одобрените ЖЕ и не могат да заявят нова дейност или подмярка в рамките на поетия ангажимент.

Финансова помощ ще се предоставя на земеделски стопани, които се задължават да спазват доброволно петгодишни поети ангажименти. Те могат да бъдат както за една, така и за комбинация от няколко дейности по мярката, допринасящи за хуманното отношение към едрите и дребни преживни животни.

Субсидиите се получават под формата на ежегодни компенсаторни плащания за една животинска единица. Помощта се предоставя при условие, че стопаните изпълняват коректно дейностите и ангажиментите посочени в план-програмата, която е неразделна част от заявлението за подпомагане.

Подробните изисквания и наборът документи за подпомагане/плащане по мярката са разписани в Наредба № 4 от 8 август 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Допълнителна информация и образци на изискуемите документи за участие в мярката ще бъдат публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

 

 

              16 ноември 2018 г.                           ДФ „Земеделие“ - РА

 


Copyright ДФЗ


2018-11-16 16:28:00

ДФЗ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

    Разплащателните агенции на България и Хърватска обмениха опит в противодействие на измамите в рамките на тридневен семинар, организиран със съдействието на АФКОС-МВР. Домакин на среща беше дирекция "Противодействие на измамите" при ДФ "Земеделие".

    „Един от основните приоритети в дейността на разплащателните агенции в ЕС е предотвратяване на съмненията за нередности с национални и европейски средства, както и регистриране на самите нередности“. Това заяви при откриване на семинара изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ Живко Живков. Той подчерта, че за обезпечаване правилното разходване на средствата за земеделие е задължително да се гарантират както правата на бенефициерите, така и да се усъвършенстват системите за контрол, без които РА не могат да функционират.

    Делегацията от Разплащателната агенция за земеделие, рибарство и развитие на селските райони на Република Хърватска беше запозната както с добрите практики в работата на служителите от ДФ „Земеделие“, така и с опита им в превенцията с измамите. В рамките на семинара бяха дискутирани темите:

   • Проверки на качеството на оперативните проверки с цел предотвратяване на нередности / измами (проверки във всички фази на административния и контролния кръг);

      • Кръстосани проверки на взаимосвързани компании;

      • Конфликт на интереси;

      • Изкуствено създаване на условия за финансиране;

     • Примери за „Червени флагове“ за измами и нередности в районите с висок риск;

      • Примери за нередности / измами;

 

    Хърватската делегация беше запозната с дейността на дирекции „Противодействие на измамите“, „Технически инспекторат“ и отдел „Нередности и лоши вземания“ в ДФ „Земеделие”. Изнесени бяха презентации от служителите на съответните дирекции, които освен посочените теми, акцентираха и върху идентифициране на нередностите и противодействие на измамите с европейски средства. На гостите бяха показани на място и два успешно реализирани проекта, финансирани от ЕС.

     Колегите от двете разплащателни агенции обсъдиха и анализираха още работните процеси и практики, свързани с провеждането на проверки на място и дистанционен контрол по Схемите за единни плащания на площ. Презентациите на служителите на ДФ „Земеделие“ бяха проследени с изключителен интерес от хърватските гости и бяха обстойно дискутирани. 

     Цялата организационна работа, свързана с посещението на хърватската делегация, включително и тази, свързана с посещенията на местата на направените европейски инвестиции, беше извършена от дирекция „Противодействие на измамите“ в ДФ „Земеделие”.

 

    16 ноември 2018 г.                                         ДФ „Земеделие“ - РА


Copyright ДФЗ


2018-11-15 12:00:00

БНБ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••   15.11.2018 Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута • Октомври 2018 г.

Copyright БНБ


2018-11-15 11:00:00

НСИ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2018 г. е 1 541 лв. и нараства със 7.7% спрямо същото тримесечие на 2017 година.

Общият разход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2018 г. е 1 518 лв. и се увеличава с 9.8% спрямо същото тримесечие на 2017 година.

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2018 г. е без съществена промяна спрямо същото тримесечие на 2017 година.


Copyright НСИ


2018-11-14 19:15:00

ДФЗ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

    ДФ „Земеделие“ преведе над 1,5 млн. лева ( 1 520 710 лв.) на 168 земеделски стопани, кандидатствали по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г. Общо 611 фермери подадоха документи за подпомагане по мярката. Финансовата помощ на останалите кандидати ще се изплаща поетапно след приключване на всички проверки, които продължават и в момента.

     Мярка 14 има за цел да осигури по-добър здравен статус на животните и да подобри хигиената при тяхното отглеждане. Заложените дейности трябва да гарантират по-качествени и по-безопасни храни от животински произход, опазване на околната среда, както и повишаване безопасността на труда на фермерите. Субсидиите следва да компенсират частично или изцяло земеделските стопани за направените от тях допълнителни разходи, свързани с отглеждането на едрите и дребни преживни животни (ЕПЖ и ДПЖ).

    Годишният размер на плащането за говедовъди и биволовъди по подмярка 14.1 „Хуманно отношение към животни в сектор ЕПЖ" (съгласно НАРЕДБА № 4 от 08.08.2017 г.) е:

      • за осигуряване на свободна подова площ при индивидуално отглеждане за телета на закрито - 27,46 евро за животинска единица;

      • за осигуряване на свободна подова площ при индивидуално отглеждане на крави и биволици на закрито - 42,71 евро за животинска единица;

        • за свободно отглеждане на говеда и биволи над 6 – месечна възраст на открито – 24,54 евро за животинска единица.

    Годишният размер на плащането за овцевъди и козевъди по подмярка 14.2 „Хуманно отношение към животни в сектор ДПЖ" е:

          • за осигуряване на свободна подова площ на закрито - 44,40 евро за животинска единица

        • за свободно отглеждане на открито - 22,50 евро за животинска единица

    ДФ „Земеделие“ напомня на кандидатите по мярка 14, че обработката на подадените заявления се извършва децентрализирано – на регионално ниво, в областните дирекции на фонда (Отдел РРА - РА), от където могат да получат допълнителна информация.

 

              14 ноември 2018 г.                             ДФ „Земеделие“ - РА


Copyright ДФЗ


2018-11-14 17:29:00

БНБ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••   14.11.2018 УС на БНБ взе решение за предварително одобрение на прякото придобиване от „Банка ДСК“ ЕАД, София, на акции, представляващи 99.7352% от капитала на „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК“ АД, гр. Варна

Copyright БНБ


2018-11-14 16:30:00

НСИ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

Брутният вътрешен продукт (БВП) през третото тримесечие на 2018 г. се увеличава с 0.3% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.5%.


Copyright НСИ


2018-11-14 15:50:49

Анализи и коментари - InBalance - InBalance
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

В края на месец декември 2018 г. влизат в сила разпоредбите на новия чл.52м от Наредба Н-18, които регламентира редица изисквания към дейността на онлайн търговците.

Електронните магазини ще трябва да предоставят в НАП информация съгласно специално приложение както при започване на дейността си, така и при промяна на декларираните обстоятелства или при прекратяване. Съгласно текста на въпросния новосъздаден чл.52м това ще трябва да се случва в 7-дневен срок. 

Друго задължение, което нормативният документ вменява на лицата, извършващи електронна търговия, е съхраняването в сроковете по чл.38, ал.1 от ДОПК на създаваната чрез софтуера на електронния магазин информация (текуща база данни и архивни копия на базата данни) и предоставянето ѝ при поискване от органите по приходите.

По-долу е цитиран текстът на Приложение № 33, в който подробно е разписано какви данни ще трябва да подават задължените лица, извършващи продажби на стоки или услуги онлайн, по електронен път с квалифициран електронен подпис чрез портала за е-услуги на НАП.


Приложение № 33 към чл. 52м, ал. 1 (Ново - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) 

Информация, подавана от лицата по чл. 52м, ал. 1, извършващи продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин 

1. Наименование на електронния магазин. 

2. Наименование на домейна на електронния магазин. 

3. Информация за лицето, извършващо продажби чрез електронния магазин: 

а) за ЮЛ и ЕТ: ЕИК; наименование; седалище и адрес на управление; адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС; 

б) за ФЛ: име, презиме, фамилия; постоянен адрес; адрес, на който се упражнява дейността; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС. 

4. Продажбите се извършват чрез: 

4.1. Ползване на услуга за продажба на стоки/услуги в интернет (онлайн платформа): 

➢ наименование на онлайн платформата; 

➢ уеб адрес на онлайн платформата; 

➢ оператор на онлайн платформата - наименование, ЕИК/идентификационен номер, държава на установяване, адрес, електронен адрес. 

4.2. Собствен/нает електронен магазин: 

4.2.1. Информация за собственика на домейна: 

а) за лица, установени на територията на страната: 

➢ за ЮЛ и ЕТ: ЕИК; наименование; седалище и адрес на управление; адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС; 

➢ за ФЛ: име, фамилия; адрес, на който се упражнява дейността; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС; 

б) за чуждестранни лица: наименование, държава на установяване, адрес, номер от търговски и/или данъчен регистър, електронен адрес. 

4.2.2. Къде е хостван уеб сайтът на електронния магазин: 

i. на собствена инфраструктура - местонахождение на оборудването; 

ii. използва се външна хостинг услуга: 

А) вид на използваната хостинг услуга - описание; 

Б) информация за доставчика на хостинг услугата: 

а) за лица, установени на територията на страната: 

➢ за ЮЛ и ЕТ: ЕИК; наименование; седалище и адрес на управление; адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС; 

➢ за ФЛ: име, презиме, фамилия; постоянен адрес; адрес, на който се упражнява дейността; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС; 

б) за чуждестранни лица: наименование, държава на установяване, адрес, номер от търговски и/или данъчен регистър, електронен адрес. 

4.2.3. Поддръжка на сайта на електронния магазин: 

i. поддръжката се осъществява от собственика на електронния магазин; 

ii. поддръжката е възложена на друго лице - данни за лицето: наименование/имена, ЕИК/ЕГН. 

4.2.4. Наименование и версия на софтуера/ите на електронния магазин. 

4.2.5. Къде се съхранява БД на софтуера на електронния магазин: 

i. на собствена инфраструктура - местонахождение на оборудването; 

ii. на наета инфраструктура - наименование (ЕИК, уеб адрес) на лицето, от което е наето оборудването; 

iii. хостинг компания - наименование (ЕИК, уеб адрес) на хостинг компанията; 

iv. ползване на "облачна услуга" - наименование (ЕИК, уеб адрес) на доставчика на услугата. 

5. Вид на продаваните стоки/услуги - по номенклатура. 

6. Начало на работа на електронния магазин - дата. 

7. Прекратяване на работата на електронния магазин - дата. 

8. Дата на подаване на информация в НАП.


Източник: Наредба Н-18


Copyright България - InBalance

Всички права са собственост на съответните издатели