Мобилен навигатор bg112.com Новини Политика Спорт Счетоводство Регионални 

Мобилен навигатор bg112.com


Уважаеми посетители, Вече може да използвате тази заглавна страница и на Вашият мобилен телефон или таблет
Вече може да свалите и мобилно приложение за Android от секция Download на менюто
Български счетоводител - бюлетин

2019-01-16 17:04:00

БНБ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••   16.01.2019 Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт

Copyright БНБ


2019-01-16 00:00:00

Новини НАП
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

От 1 април 2019 г. се забранява отделна употреба на софтуер за продажби и касови апарати

Всяка регистрирана по ДДС фирма има 2 седмици, в които да започне смяната на софтуера за управление на продажбите и касовите си апарати, за да успее да се вмести в крайния срок до края на март, каза изпълнителния директор на НАП Галя Димитрова на среща с председателя на Българската стопанска камара Радосвет Радев. Според директора на НАП, промяната е наложителна, заради фискалните загуби от над 300 млн. лв. и укриването на обороти от над 1 млрд. лв. годишно, които са възможни заради пълното отсъствие на регулация на софтуерите за управление на продажбите.

„Освен да донесат фискален ефект, промените ще подобрят и конкурентната среда, повишавайки капацитета на НАП да контролира най-рисковите търговци. Винаги сме поддържали диалог с бизнеса и неговите организации и вярвам, че това е от взаимна полза“, каза по време на срещата Галя Димитрова.

За седмица броят на касовите апарати и принтери, управлявани от новия тип софтуер за продажби, се е удвоил, като до момента вече са издадени над 170 000 касови бележки с отпечатан на тях QR код, който ще може да бъде проверен за валидност от всеки потребител със смартфон, стана ясно на срещата.

„Интересът на членовете на БСК и на НАП за справедлива и конкурентна бизнес среда е общ. Разбираме мотивите за промените в законодателството, но срокът наистина е много кратък и трудно изпълним. Разчитаме НАП да действа партньорски спрямо добросъвестните търговци, които са предприели необходимите действия“, каза на срещата Радосвет Радев и допълни, че БСК ще продължи да следи процеса по прилагане на новите изисквания и ще очаква разбиране и съдействие от страна на данъчната администрация.


Copyright НАП


2019-01-16 00:00:00

Новини НАП
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

Офисът на НАП в Хасково, който се намира на пл. „Свобода“ 2 в града, ще бъде без ток днес от 15.00 до 15.15 часа.

Спирането на електрозахранването се налага заради отстраняване на авария в трафопоста.

Обслужването на клиенти на място в администрацията ще бъде временно преустановено по това време.

НАП предварително се извинява за причиненото неудобство.  


Copyright НАП


2019-01-16 13:49:22

Анализи и коментари - InBalance - InBalance
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

Всички юридически лица или други правни образувания в България трябва да декларират действителните си собственици в периода от 1 февруари до 31 май 2019 г. Срокът е реглачентиран в § 9 от ПЗР на ЗМИП.

Задължението на бизнеса да обяви реалните си собственици с декларация, подадена в съответния регистър, е разписано в новия Закон за мерките срещу изпирането на пари от март 2018 г., а след обнародването на правилника за прилагане на нормативния акт в бр.3/08.01.2019 г. на Държавен вестник, отпадат пречките за неговото изпълняване. 

В образеца на декларацията, с която се заявяват подлежащите на вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ данни по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП, приложение 3 към ПП ЗМИП, са добавени и указания за попълването на документа, в които е цитирана дефиницията на понятието "действителен собственик" съгласно § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗМИП. Според ЗМИП действителен собственик е "физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност". Като индикативен за пряко или косвено притежание е посочено най-малко 25% дялово или акционерно участие.

Декларацията може да бъде изтеглена тук:

Приложение № 3 към чл. 38 - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Съгласно текста на чл. 38 от Правилника за прилагане на ЗМИП декларация с нотариална заверка на подписа се подава от "представляващите на учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, физическите и юридическите лица и други правни образувания, които действат на територията на Република България в качеството си на доверителни собственици на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост." 

Важно е да се отбеелжи, че юридическите лица с нестопанска цел също имат задължение в съответните срокове да декларират действителните си собственици. В случай, че до 31 януари 2019 г. те все още не са направили пререгистрацията си, то 4-месечният срок, в които трябва да обявят кой ги притежава, започват от датата на пререгистрацията.

Как се санкционира неспазването на изискването за деклариране на действителните собственици 

Нормативната уредба предвижда сериозни санкции за неподаването на декларацията, разкриваща идентификационните данни за действителните собственици - физически лица и данни за юридически лица по веригата на собственост, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол. Съгласно чл.116 от ЗМИП:


(1)...ако деянието не съставлява престъпление, се наказва със:

1. глоба от 1000 до 10 000 лв., когато нарушителят е физическо лице;

2. имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв., когато нарушителят е юридическо лице или едноличен търговец;

3. имуществена санкция от 5000 до 50 000 лв., когато нарушителят е лице по чл. 4, т. 1 - 6 и 8 - 11.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 наказанието е:

1. по ал. 1, т. 1 - глоба от 2000 до 20 000 лв.;

2. по ал. 1, т. 2 - имуществена санкция от 5000 до 50 000 лв.;

3. по ал. 1, т. 3 - имуществена санкция от 10 000 до 200 000 лв.

(3) За системни нарушения по ал. 1, ако деянието не съставлява престъпление, наказанието е:

1. по ал. 1, т. 1 - глоба от 5000 до 2 000 000 лв.;

2. по ал. 1, т. 2 - имуществена санкция от 10 000 до 2 000 000 лв. или до двойния размер на облагата от нарушението, ако същата може да бъде установена;

3. по ал. 1, т. 3 - имуществена санкция от 20 000 до 10 000 000 лв. или до 10 на сто от годишния оборот, включително брутните приходи съгласно консолидирания отчет на крайното предприятие майка за предходната година, състоящи се от вземания по лихви и други подобни доходи, доходи от акции и други ценни книжа с променлива или фиксирана доходност и вземания от комисиони и/или такси.


Източник: ЗМИП, ППЗМИП


Copyright България - InBalance


2019-01-16 11:30:11

Новини НОИ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

basein pavel_banq_proНационалният осигурителен институт (НОИ) информира, че на основание решение на Надзорния съвет на НОИ от 11 януари 2019 г. и във връзка с чл. 21 от Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация (обн., ДВ, бр. 17 от 2007 г.) открива процедура за избор на изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация за 2019 г.


Copyright НОИ


2019-01-15 00:00:00

Новини НАП
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

В рубрика "Становища, указания, инструкции" може да видите становището по прилагане на осигурителното законодателство за 2019 г.


Copyright НАП


2019-01-15 11:00:00

НСИ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

Индексът на потребителските цени за декември 2018 г. спрямо ноември 2018 г. е 100.0%, т.е. месечната инфлация е 0.0%.


Copyright НСИ


2019-01-14 17:02:00

БНБ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••   14.01.2019 Банките в България • Юли - септември 2018 г.

Copyright БНБ


2019-01-14 12:56:00

БНБ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••   14.01.2019 Българската народна банка и Китайската народна банка подписаха Меморандум за сътрудничество между двете централни банки

Copyright БНБ


2019-01-14 00:00:00

Новини НАП
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

НАП започва проверки на дружества, чийто предмет на дейност е покупко-продажба на криптовалути. Целта е да се установи дали фирмите и техните клиенти спазват данъчното и осигурително законодателство. Данъчните ще изследват също принципа на работа на платформите за покупко-продажба на такива активи. Според НАП тъй като транзакциите, свързани с търговия с  виртуални валути, са анонимни, има риск от укриване на приходи и неплащане на данъци.

От приходната агенция е направено проучване на български дружества, които притежават уеб сайтове за покупко-продажби на криптовалути и  вече са възложили контролни действия спрямо 9 дружества.. След приключване на проверките, данъчните ще анализират събраната информация и за клиентите на тези платформи, за да установят дали са декларирали доходите от извършените от тях сделки.

От НАП напомнят още, че доходите на физически лица от продажба или замяна на виртуална валута се декларират с годишната данъчна декларация и върху тях се дължи данък върху общата годишна данъчна основа (10%).  За целите на данъчното третиране, доходите от продажба на валутата се третират като доходи от продажба на финансов актив. Печалбите, които фирмите реализират от тази дейност, също подлежат на облагане по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Срокът за подаване на годишните декларации за облагане на доходите на физическите лица, придобити през 2018 г., изтича на 30 април. В същият срок трябва да се плати и дължимия данък за довнасяне. Срокът, в който фирмите подават годишни декларации за облагане с корпоративни данъци е 31 март.

Повече информация за декларирането и плащането на доходи от криптовалути клиентите на НАП могат да получат от Информационния център на НАП на телефон 0700 18 700.


Copyright НАП

Всички права са собственост на съответните издатели