Мобилен навигатор bg112.com Новини Политика Спорт Счетоводство Регионални 

Мобилен навигатор bg112.com


Уважаеми посетители, Вече може да използвате тази заглавна страница и на Вашият мобилен телефон или таблет
Вече може да свалите и мобилно приложение за Android от секция Download на менюто
Български счетоводител - бюлетин

2018-10-17 09:40:02

НСИ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

Уважаеми ученици и учители,

Започна регистрацията за участие във втората Европейска олимпиада по статистика за ученици, която ще се проведе от октомври 2018 до май 2019 година.

Инициативата е насочена към повишаване на статистическата култура на младите хора, към насърчаване на тяхната любознателност и интерес към статистиката и нейната роля в живота на обществото.


Copyright НСИ


2018-10-16 14:51:46

Актуално - InBalance - InBalance
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

Списъкът с е-услуги, предоставяни от НАП, се увеличава с осем нови, достъпни от 15 октомври 2018 г. в портала на приходната агенция. Част от тях са използваеми и с персонален идентификационен код, докато за друга е необходим КЕП за юридически и физически лица.

По електронен път ще може да бъде подавано "Искане за издаване на удостоверение за местно лице". За целта е необходим КЕП/ПИК за юридически и физически лица. Декларацията по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за упражняване правото на избор на облагане от физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, също вече ще е възможно да се подава онлайн. Услугата е достъпна с КЕП и ПИК за физически лица.

Списъкът с новите електронни услуги, които клиентите на НАП могат да използват от средата на настоящия месец, продължава с подаване на четири вида уведомления: „Уведомление по чл. 77 от ДОПК“, „Уведомление по чл. 77а от ДОПК“, „Уведомление по чл. 78 от ДОПК“ и „Уведомление за вписване, промяна на обстоятелства или заличаване от регистъра по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС“. За първите две се изисква КЕП за юридически лица, а за останалите - квалифициран електронен подпис за юридически и физически лица.

През портала за е-услуги на агенцията вече могат да се правят и справки за декларирани, изчислени и внесени задължителни осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице за година. Заинтересованите физически лица ще трябва да разполагат с ПИК или КЕП с разрешен пълен достъп до услугите на НАП. 

С КЕП за юридически и физически лица електронно вече може да се подаде и „Заявление по чл. 169, ал. 4 от ДОПК“.

Източник: НАП

 

 


Copyright България - InBalance


2018-10-15 00:00:00

Новини НАП
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

От 15 октомври НАП предостави осем нови електронни услуги на своите клиенти. С това броят на е-услугите, които приходната агенция предлага на своите клиенти достига над 90. Новите услуги са:

1. Подаване на „Искане за издаване на удостоверение за местно лице“. Услугата е достъпна с КЕП/ПИК за юридически и физически лица. Автоматично ще бъде предоставен достъп до тази услуга на задължено лице с право на пълен достъп до е-услугите на НАП, както и на упълномощено лице с пълен достъп до групата услуги " Искане за издаване на документ ". За лицата имащи ПИК, издаден от НАП с разрешен достъп до услугата „Подаване на искания за издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения на хартиен носител“ също автоматично ще получат достъп до тази услуга.

2. Подаване на „Декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за упражняване правото на избор на облагане от физическите лица, регистрирани като земеделски стопани“. Услугата е достъпна с КЕП и ПИК за физически лица. Автоматично ще бъде предоставен достъп до тази услуга на задължено лице с право на пълен или частичен достъп до е-услугите на НАП, както и на упълномощено лице с пълен достъп или частичен до групата услуги "Декларации, документи или данни подавани от физически лица".

За лицата имащи ПИК, издаден от НАП с разрешен достъп до услугата „Подаване на декларации, документи или данни“ също автоматично ще получат достъп до тази услуга.

3. „Справка за декларирани, изчислени и внесени задължителни осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице за година“, която е достъпна с ПИК и с КЕП от всички физически лица, имащи разрешен пълен достъп до услугите на НАП и такива с КЕП на упълномощено лице, на които е разрешен пълен достъп до услугите „Предоставяне на данъчна и осигурителна информация и информация от данъчно-осигурителната сметка“.

4. Подаване на „Уведомление по чл. 77 от ДОПК“ с КЕП. Услугата е достъпна с КЕП за юридически лица. Автоматично ще бъде предоставен достъп до тази услуга на задължено лице с право на пълен или частичен достъп до е-услугите на НАП, както и на упълномощено лице с пълен достъп или частичен до групата услуги "Декларации, документи или данни подавани от юридически лица".

5. Подаване на „Уведомление по чл. 77а от ДОПК“ с КЕП. Услугата е достъпна с КЕП за юридически лица. Автоматично ще бъде предоставен достъп до тази услуга на задължено лице с право на пълен или частичен достъп до е-услугите на НАП, както и на упълномощено лице с пълен достъп или частичен до групата услуги "Декларации, документи или данни подавани от юридически лица".

6. Подаване на „Уведомление по чл. 78 от ДОПК“ с КЕП. Услугата е достъпна с КЕП за юридически и физически лица. Автоматично ще бъде предоставен достъп до тази услуга на задължено лице с право на пълен или частичен достъп до е-услугите на НАП, както и на упълномощено лице с пълен достъп или частичен до групата услуги "Декларации, документи или данни подавани от юридически лица" и до Декларации, документи или данни подавани от физическите лица".

7. Подаване на „Заявление по чл. 169, ал. 4 от ДОПК“. Услугата е достъпна с КЕП за юридически и физически лица. Автоматично ще бъде предоставен достъп до тази услуга на задължено лице с право на пълен достъп до е-услугите на НАП, както и на упълномощено лице с пълен достъп до групата услуги "Предоставяне на данъчна и осигурителна информация и информация от данъчно-осигурителната сметка ".

8. Подаване на „Уведомление за вписване, промяна на обстоятелства или заличаване от регистъра по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС“. Услугата е достъпна с КЕП за юридически и физически лица. Автоматично ще бъде предоставен достъп до тази услуга на задължено лице с право на пълен достъп до е-услугите на НАП. За предоставяне на достъп на упълномощено лице следва да има пълен достъп до услугата „Уведомление за вписване, промяна на обстоятелства или заличаване от регистъра по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС“.

Всички електронни услуги на НАП са достъпни на адрес: https://inetdec.nra.bg/


Copyright НАП


2018-10-15 13:44:04

Новини НОИ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

noi 12На проведеното на 15.10.2018 г. заседание Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2019 г.


Copyright НОИ


2018-10-15 11:00:01

НСИ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

Индексът на потребителските цени за септември 2018 г. спрямо август 2018 г. е 100.3%, т.е. месечната инфлация е 0.3%.


Copyright НСИ2018-10-12 20:30:00

ДФЗ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

    След получени и обработени възражения от Управляващия орган на ПРСР, приключи последният етап от предварителното класиране на проектните предложения, подадени през „ИСУН 2020“ по обявената процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 - „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия”. Всеки кандидат, който е подал възражение може да провери заявените и присъдените от Разплащателна агенция точки, по всеки критерий за подбор, след постъпилото становище от Управляващия орган на ПРСР.

    При предварителната оценка ДФ „Земеделие” – РА се е придържала стриктно към утвърдените насоки за кандидатстване на Министерство на земеделието, храните и горите, както и взетите решения от комисията за разглеждане на възражения, назначена на основание чл. 9в, ал. 5 от ЗПЗП. 

    За проектните предложения по цитираната процедура предстои оценка за административно съответствие и допустимост на разходите, техническа и финансова оценка и издаване на оценителен доклад.  

    Списъците на проектните предложения по чл. 9в, ал. 6, т. 1 (Проектни предложения, за финансирането на които е необходим бюджет, който не надвишава с повече от 30 на сто бюджета, определен в условията за кандидатстване за съответната процедура, включително проектните предложения, получили еднакъв брой точки) и т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители са качени на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

    Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата през ИСУН по подмярка 6.1 е 22 000 000 евро.

    Новите моменти в процедурата през ИСУН при разглеждане на проектните предложения включват:

      • предварителната им оценка и класиране, с възможност за подаване на възражение срещу оценката от страна на бенефициентите;

     • следва оценка за административно съответствие и допустимост на разходите, която приключва с оценителен доклад (също подлежащ на обжалване пред Управляващия орган);

      • техническа и финансова оценка;

     • издаване на оценителен доклад.

 

 

     12 октомври 2018 г.                       Държавен фонд „Земеделие“-РА


Copyright ДФЗ


2018-10-12 15:47:09

Актуално - InBalance - InBalance
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

Със Заповед № РД-05-809/12.10.018 г. са определени праговете за деклариране по системата Интрастат за 2019 г.

Границата и за двата потока - "Изпращания" и "Пристигания", ще бъде по-висока от настоящата. За 2019 г. са регламентирани:

 • За поток "Изпращания" - 280 000 лв.
 • За поток "Пристигания" - 460 000 лв.

Прагът за опростеното деклариране на единични сделки с ниска стойност остава без промяна - 390 лева.

Праговете за статистическа стойност по системата "Интрастат" за следващата година също са увеличени  и ще бъдат както следва:

 • За поток "Изпращания" - 14 400 000 лв.
 • За поток "Пристигания" - 7 400 000 лв.

В заповедта на управителя на НСИ са определени и данните, които ще бъдат вписвани в Интрастат декларациите за 2019 г. (в списъка няма промяна в сравнение с този за 2018 г.): 

 1. Код на стоката
 2. Държава-членка партньор: изпращания - държава-членка на получаване; пристигания - държава-членка на изпращане
 3. Държава на произход (при пристигания)
 4. Вид на сделката
 5. Условия на доставка
 6. Вид транспорт
 7. Националност на транспортното средство
 8. Регион на: произход (при изпращания); потребление (при пристигания)
 9. Нето тегло - килограми
 10. Количество по допълнителна мярка
 11. Стойност
 12. Статистическа стойност

Заповедта е публикувана с днешна дата в интернет страницата на приходната агенция, в рубриката За бизнеса » Интрастат » Нормативна уредба. Документът може да бъде изтеглен и тук:

Заповед № РД-05-809/12.10.018 г. за определяне на праговете за деклариране по система Интрастат за 2019 г.

Източник: НАП


Copyright България - InBalance


2018-10-12 11:00:58

НСИ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2017.

Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2017 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.


Copyright НСИ


2018-10-12 10:45:08

НСИ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2017 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.

Copyright НСИ

Всички права са собственост на съответните издатели