Мобилен навигатор bg112.com Новини Политика Спорт Счетоводство Регионални 

Мобилен навигатор bg112.com


Уважаеми посетители, Вече може да използвате тази заглавна страница и на Вашият мобилен телефон или таблет
Вече може да свалите и мобилно приложение за Android от секция Download на менюто
Български счетоводител - бюлетин

2018-06-19 16:32:00

ДФЗ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

  Приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. Проектите бяха разгледани в едномесечен срок след приключване на приема в „ИСУН 2020“ по обявената Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Резултатите от работата на оценителната комисия за извършване на предварителния ранкинг от 18.06.2018 г. са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие.

   Всеки кандидат по подмярка 4.2 може да провери заявените и присъдени след предварителната проверка точки по критериите за подбор. При предварителната оценка ДФ „Земеделие” – РА се е придържала стриктно към утвърдените насоки за кандидатстване на Министерство на земеделието, храните и горите, в качеството на Управляващ орган на ПРСР 2014 – 2020 година.

  Кандидатите, чиито проектни предложения са получили по-малък брой точки от заявените по горепосочената процедура, могат да подадат писмени възражения по реда на чл.9в от Закона за подпомагане на земеделските производители в 14–дневен срок от публикуване на настоящия списък.

  Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата през ИСУН по подмярка 4.2 е 85 000 000 евро. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 15 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 2 000 000 евро.

   Новите моменти в процедурата през ИСУН при разглеждане на проектните предложения включват:

   • предварителната им оценка и класиране, с възможност за подаване на възражение срещу оценката от страна на бенефициентите;

  • следва оценка за административно съответствие и допустимост на разходите, която приключва с оценителен доклад (също подлежащ на обжалване пред Управляващия орган);

   • техническа и финансова оценка;

   • издаване на оценителен доклад.

 

     19 юни 2018 г.                                                       ДФ „Земеделие“-РА


Copyright ДФЗ


2018-06-19 12:00:00

БНБ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••   19.06.2018 Външна търговия • Март 2018 г.

Copyright БНБ


2018-06-18 16:36:00

ДФЗ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

  Извънредна помощ de minimis се отпуска за розопроизводителите. Целта е укрепване на розопроизводството и запазване и стимулиране на този традиционен и важен отрасъл за страната. Срокът за подаване на заявленията е от 2-ри до 13-ти юли 2018 г.

  Подпомагането се предоставя на площ, за покриване на част от разходите по отглеждане на културата маслодайна роза.

    Общият размер на предоставената помощ на един земеделски стопанин или предприятие не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро ( 29 337.45 лв.) за период от три бюджетни години (2016 г. – 2018 г.).

   Размерът за подпомагането на хектар ще се определи от Министерство на земеделието, храните и горите, след подаване на всички заявления за участие по схемата.

   Държавната помощ се предоставя на физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба №3 от 1999 г., отглеждащи маслодайна роза.

   Лицата могат да кандидатстват в Областните дирекции на ДФ „Земеделие”, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец (при кандидатстване на ФЛ или ЕТ) и по седалището на юридическото лице (при кандидатстване на ЮЛ).

 

     18 юни 2018 г.


Copyright ДФЗ


2018-06-18 16:26:00

ДФЗ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

   Стартира приемът на проектни предложения по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) за периода 2014 - 2020 г.

  Условията за кандидатстване по процедурата са уредени в насоки, утвърдени от ръководителя на Управляващия орган на ПРСР.

  Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 7 563 679, 22 евро. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ на година за всяка група или организация на производители не може да надвишава левовата равностойност на 100 000 евро. Групи или организации на производители, признати през 2018 г., могат да заявят финансово подпомагане за същата година изчислено на база средната годишна продадена продукция от нейните членове през трите години, предхождащи включването им в групата или организацията за продуктите, за които са получили признаване.

   Размерът на финансовото подпомагане за всяка от следващите години се изчислява на база стойността на реализираната на пазара земеделска продукция от групата или организацията на производители, за продуктите, за които е призната. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 20.08.2018 г.

  Проектните предложения се подават по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020), на интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

  Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Въпросите се задават на електронната поща: rdd@mzh.government.bg.

 

         18 юни 2018 г.


Copyright ДФЗ


2018-06-18 09:27:29

Новини НОИ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

nssi118Вторият брой на информационния бюлетин на НОИ за т.г. вече е достъпен на интернет страницата на институцията (www.nssi.bg) в рубриката „За потребителя” - “Информационни материали”.


Copyright НОИ


2018-06-15 19:33:00

ДФЗ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

  По Схемата за държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски стопани за напълно пропаднали площи в резултат на природни бедствия или на неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2017 г. са изплатени над 520 хил. лева (520 424 лева) на 233 земеделски стопани, по заявени площи общо в размер на 9 659 ха.

  На подпомагане подлежат земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи от посочените култури в резултат на неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2017 г.

   От общо утвърдения бюджет по схемата 1 428 794 лв. сe разпределят за щети настъпили през 2017 г. при 10 % интензитет от производствените разходи, като помощта по видове култури е както следва:

   • Пшеница, лимец и други едногодишни зърнени култури – до 132,36 лв./ха;

    • Ечемик (есенен и пролетен) – до 111,81 лв./ха;

   • Слънчоглед – до 119,99 лв./ха; • Соя – до 112,51 лв./ха;

   • Ръж – до 101,13 лв./ха;

   • Сорго – до 94,85 лв./ха.

  Съгласно схемата на помощта, земеделските стопани, които не са сключили застраховки, получават 50% от допустимия размер за подпомагане.

 

    15 юни 2018 г.                                                    ДФ „Земеделие” - РА


Copyright ДФЗ


2018-06-15 00:00:00

Новини НАП
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

Международна конференция на тема „Недекларирани възнаграждения – заплати в плик“ се проведе в края на миналата седмица във Варна. Събитието бе организирано с подкрепата на програма „Фискалис“ на ЕК с участието на представители на данъчните администрации на повече от 20 държави в ЕС.

В рамките на конференцията бяха представени практиките на приходните ведомства и структурите на министерствата на финансите за оценяване на мащабите на недекларираната заетост и мерките за противодействието й.

Делегатите почерпиха опит взаимно и обсъдиха различни аспекти на нерегламентираната заетост, включително трудова миграция и работа извън формалната икономика, плащането на данък и осигурителни вноски върху по-ниски от реалните възнаграждения, полагане на труд значително по-дълго от обявеното и други. В рамките на конференцията бяха представени и мерките за анализиране на рисковете и остойностяване на фискалните щети от т.нар. заплати в плик, планирането на контролно-ревизионни и превантивни мерки и важността на образоването и обучението на обществото по темата.

Презентации изнесоха експерти от България, Малта, Унгария, Естония, Австрия и Великобритания, както и представители на Федерацията на независимите синдикати в земеделието, които изпълняват международен проект в сферата на заетостта на българи в селското стопанство. 

„Недекларираната заетост, както всеки друг фискален риск трябва  първо да бъде анализирана и оценена, за да се въздейства върху нея. Допълнителна трудност е и честата практика тя да е по взаимно съгласие между работодател и работник. И вместо да се фокусираме единствено върху контрола, е добре да се насочим и върху превантивни мерки спрямо поведението на хората, включително комуникация и обучение“, каза по време на срещата Николай Петков, директор на „Управление на риска“ в НАП.


Copyright НАП


2018-06-15 13:07:34

НСИ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

Основната тема на последното заседание на Работна група „Статистика“, проведено на 14 юни 2018 г., беше предложението за рамков регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката (FRIBS). Дискусиите бяха съсредоточени върху архитектурата на правната рамка на проекта за регламент, както и върху съдържанието на делегираните и прилагащите актове.

Copyright НСИ


2018-06-15 11:00:00

НСИ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

Към 31.12.2017 г. в страната функционират 346 заведения за болнична помощ с 52 744 легла, от които 322 болници с 50 519 легла.

Заведенията за извънболнична помощ са 2 043 с 1 263 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 144 с 2 179 легла.


Copyright НСИ


2018-06-14 11:19:53

Въпроси и отговори - InBalance - InBalance
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

Как се документират доставките на услуги, в частност консултантски такива, когато получателят им е лице, установено на територията на страна извън рамките на Европейския съюз?

Трябва ли да се начисли ДДС във фактура за консултантски услуги, предоставени на клиент, регистриран на територията на трета страна и в случай, че това не е необходимо, какво следва да се впише във въпросната фактура и как се отразява тя в справката - декларация? 

В отговор на НАП на този въпрос са цитирани разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност във връзка с условията, определящи как се тетират за данъчни цели доставките на услуги - конкретния вид на доставката, както и определянето статута на получателя. 

На първо място е коректното определяне на мястото на изпълнение при доставката на услуги в зависимост от това дали получателят им е данъчно задължено или данъчно незадължено лице. 

Съгласно чл.21, ал.1 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно незадължено лице, е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност или обектът, от който се предоставят услугите. При липса на място на установяване на независимата икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на доставчика.

⇒ Трябва да се обърне внимание обаче, че в ал.5 на същия чл.21 е регламентирано различно правило когато  получателят на определен вид услуги, сред които и консултантски, е данъчно незадължено лице, което е установено или има постоянен адрес или обичайно пребиваване извън Европейския съюз. 

В чл.21, ал.2 пък са регламентирани случаите, в които получателят по доставките е данъчно задължено лице. Според нормативните тукстове ако клиентът, на когото са предоставени консултантски услуги, е данъчно задължено лице, то мястото на изпълнение на доставка на услуга е мястото, където същият е установил независимата си икономическа дейност (или съответно постоянен обект, на който е предоставена услугата, ако той е различен от мястото на установяване на дейността). 

Въпреки че в ЗДДС и правилника за прилагането му не са регламентирани документите, необходими за доказване статута на получателя като данъчно задължено или данъчно незадължено лице, в Регламент за изпълнение (ЕС)282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. (задължителен и пряко приложим във всички държави-членки) са разписани начините, по които следва той да се удостовери. 

В разглеждания казус, когато получателят на консултантските услуги е лице, установено извън територията на Европейската общност, в чл.18, ал.3 на Раздел IV „Място на доставка на услуги“, Подраздел I „Статут на получателя“ от цитирания по-горе Регламент, са фиксирани две хипотези, при които може да се счита, че контрагентът е със статут на данъчно задължено лице, освен ако не е налична информация за противното. 

  • В първия случай доказателство може да бъде удостоверение, издадено от компетентния данъчен орган на получателя, което да потвърждава, че получателят извършва стопанска дейност, с цел да му се предостави възможност да получи възстановяване на ДДС по силата на Директива 85/560/ЕИО на Съвета от 17 ноември 1986 г.
  • Във вторият случай такова удостоверение липсва. При такъв вариант получателят може да се третира като данъчно задължено лице, ако:

- разполага с идентификационен номер по ДДС, или подобен номер, изпълняващ същата функция, издаден от държавата по установяване на получателя и използван за идентифициране на данъчно задълженото лице; или

- разполага с всяко друго доказателство за това, че неговия клиент е данъчно задължено лице, като извърши проверка в разумна степен на точността на информацията, предоставена му от получателя, с помощта на обичайните търговски мерки за сигурност като мерките, свързани с проверките на самоличността и на плащанията.

След като бъде изяснен статутът на получателя на съответните консултантски услуги и в случай, че той може да се приеме за данъчно задължено лице, то тогава като място на изпълнение на доставката съобразно разпоредбите на чл.21, ал.2 от ЗДДС ще бъде определена територията на страната, където е установен клиентът. На основание чл.86, ал.3 от ЗДДС, в тази хипотеза данък върху добавената стойност не следва да се начислява от доставчика, тъй като доставката е с място на изпълнение извън територията на страната. 

Във фактурата за доставката на услугите като основание за неначисляване на данъка следва да се посочи текста „обратно начисляване - чл.86, ал.3 във вр. с 21, ал.2 от ЗДДС“, а стойността на данъчната основа по доставката следва да намери отражение в кл.18 на справката – декларация за съответния данъчен период, поясняват от НАП в становището си по разглеждания казус.

⇒ Ако клиентът, получил консултантски услуги, не представи документ, удостоверяващ статута му на данъчно задължено лице, то той ще трябва да бъде третиран като данъчно незадължено лице. 

В конкретното запитване, повод за анализа на НАП, е посочена фактическа обстановка, в която предмет на доставката са консултантски услуги, свързани с оценки и технически предложения, на лице от трета страна. Ако те са предоставени на данъчно незадължено лице, мястото на изпълнение на тези доставки следва да се определи по реда на чл.21, ал.5 от ЗДДС, поясняват от приходната агенция, т.е. това е мястото, където получателят е установен или има постоянен адрес или обичайно пребиваване. На основание чл.86, ал.3 от закона, и в тази хипотеза ДДС не следва да се начислява от доставчика, тъй като доставката е с място на изпълнение извън територията на страната, извън територията на ЕС. Стойността на данъчната основа по доставката следва да намери отражение отново в кл.18 на справката – декларация, уточняват от НАП. 

Важно: Законът за данъка върху добавената стойност предвижда изключения от общите правила за определяне мястото на изпълнение на доставките на услуги, регламентирани с текстовете на чл.21, ал.4. В случай, че предлаганите услуги попадат в посочените изключения на същата алинея, данъчното им третиране следва да се съобразите с разписаните там законови изисквания. 

В заключение, от НАП уточняват, че становището на агенцията е принципно и когато в производство, възложено по реда на ДОПК се установи фактическа обстановка различна от тази, върху която е базирано разяснението, не е възможно позовававане на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Пълният текст е публикуван в модул "Въпроси и отговори" в интернет страницата на приходната агенция.

Източник: НАП


Copyright България - InBalance

Всички права са собственост на съответните издатели